Privacy Statement

Krijgsman Bouw B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Krijgsman Bouw B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • uw persoonsgegevens verwerken beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Krijgsman Bouw B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Krijgsman Bouw B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • om voor u een offerte en/of aannemingsovereenkomst te kunnen opstellen
 • om uitvoering te kunnen geven aan met u of ten behoeve van u gesloten offertes/aannemingsovereenkomsten;
 • het voeren van sollicitatieprocedures;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen/ kunt u de volgende persoonsgegevens aan ons overhandigd hebben (steeds slechts met inachtneming en afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens bestemd zijn):

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • BSN-nummer;
 • IBAN-nummer;
 • medische gegevens (uitsluitend voor personeel);
 • paspoortnummer en -gegevens;
 • identiteitskaartnummer en – gegevens;
 • rijbewijsnummer en – gegevens;
 • foto’s;
 • overige gegevens die u in het kader van een sollicitatie aan ons toestuurt.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de salarisadministratie;
 • het verzorgen van pensioenverplichtingen;
 • het aan- afmelden ten behoeve van (personeels-) verzekeringen;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het nakomen van contractuele verplichtingen (bijv. onderaannemers en leveranciers);
 • het verzorgen van onze ICT en de dienstverlening daarom heen;
 • het faciliteren van websites.

Met die derde partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of u daar toestemming voor hebt gegeven.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


BEWAARTERMIJN

Krijgsman Bouw B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 BEVEILIGING

Krijgsman Bouw B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle medewerkers van Krijgsman Bouw B.V. die kennis van uw persoonsgegevens kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • alleen medewerkers die voor de uitoefening van hun beroep een noodzaak hebben om toegang tot uw persoonsgegevens te krijgen, hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage of verwijdering van de persoonsgegevens welke Krijgsman Bouw B.V. van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement vragen hierover heeft of een van voornoemde rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen via het emailadres administratie@krijgsmanbouw.nl of per post: Krijgsman Bouw B.V. t.a.v. de Administratie Sikkelstraat 32, 3319 LJ te Dordrecht.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

 KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

 EXONERATIE EN AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Krijgsman Bouw B.V. heeft de uiterste zorg besteed aan dit Privacy Statement. Desondanks is het mogelijk dat hierin onjuistheden zijn opgenomen. Krijgsman Bouw B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk onbereikbaar zijn van de website waarop dit Privacy Statement is geplaatst.

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen.

Wijzigingen van dit Privacy Statement zullen op onze website worden gepubliceerd.